Gebruikswijzer Meststoffen 2022

Mest kunt u in verschillende perioden uitrijden. Wanneer hangt af van de soort mest. Voor dierlijke mest en zuiveringsslib maak het ook uit op welk grondtype u de mest uitrijdt

Hanteer de onderstaande regels om vast te stellen waar, wanneer en hoe een bepaalde meststof mag worden aangewend. Voor de volledige beschrijving: Gebruikswijzer Meststoffen

A             Runde drijfmest mag op bouwland op zandgrond in veenkoloniaal gebied of op Texel niet emissiearm worden aangewend als op het perceel een gewas is gezaaid, geplant of gepoot.

B             De mest hoef je niet emissiearm aan te wenden bij gebruik van vaste mest of steekvast zuiveringsslib op gronden waarop uitsluitend fruitteelt is, tenzij de grond een hellingspercentage heeft van 7% of meer.

            Drijfmest mag je emissiearm gebruiken, mits uiterlijk op 15 september winterkoolzaad voor zaadwinning in het volgende jaar, een groenbemester is ingezaaid of in het najaar bloembollen worden geplant.

D             Gebruik van vaste mest of steekvast zuiveringsslib mag direct voorafgaand aan de aanplant van bomen.

E             Vaste strorijke mest mag van 1 december tot en met 31 januari wel gebruikt worden.

F             Bemesten verdunde mest met sleepvoettechniek is alleen toegestaan bij temperatuur lager dan 20 graden.

G            Op maïsland mag bemesting met ingang van 15 maart (voor 15 februari melden bij RVO)

Het uitrijdverbod voor stikstofkunstmest geldt NIET:

  • Van 1 september t/m 15 september.
  • Als op het bouwland gelijkmatig een vollegrondsgroente is geteeld.
  • Van 16 september t/m 15 oktober op gronden met fruit, winterkoolzaad of graszaad van roodzwenk- of veldbeemdgras ten behoeve van tweede of latere zaadoogst.
  • Voor ureum op gronden met fruit.
  • Van 16 t/m 31 januari op bouwland waar gelijkmatig hyacinten of tulpen op zijn geteeld.

Dit overzicht is met de groot mogelijke zorg samengesteld. Voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit dit overzicht aanvaard Loonbedrijf Tamminga geen enkele aansprakelijkheid.